رشته : بازاریابی – حسابداری

LINTERDISCIPLINARY JOURNAL OF CONTEMPORARY RESEARCH IN BUSINESSKEY ISSUES IN B2B MARKETING AND A NEED TO DEVELOP APPROPRIATE THEORIESAND MODELS

دانلود رایگان مقاله انگلیسی اینجا را کلیک نمایید

چکیده:

بازاریابی B2B  از بحث های جاری از سال ۱۹۹۰ می باشد ، اما جامعه قادر به ارائه  هر مدل B2B به عنوان نام تجاری قانع کننده به دلیل عدم حمایت تجربی قوی در  همه موارد نمی باشد . این مقاله قصد دارد بحث و گفتگو را در بررسی B2B همراه با تحقیقات بازاریابی با بحث در مورد مسائل مختلف کلیدی ارائه نماید ،  که در حال حاضر در ادبیات مورد بحث است. این مطالعه همچنین به بررسی اهمیت مدیریت نام تجاری در حال توسعه روابط بین تولید کنندگان و نمایندگان فروش می پردازد . یافته های این مقاله نشان می دهد که خریداران سازمانی و دیگر افراد حرفه ای بازاریابی در حال حاضر اهمیت B2B نام تجاری را تشخیص می دهند ، اما آن ها اغلب ترس را با  اتخاذ از نظریه ناقص و مدل هایی با چشم انداز باریک و کوتاه دارند . پژوهش های آینده در B2B زمینه نام تجاری را  در پدیده به همراه دارد ، که تایید اهمیت توسعه نظریه معنی دار و مدل های با مفاهیم نام تجاری قوی است.

کلمات کلیدی: بازاریابی B2B , نام تجاری B2B،, کلید نام تجاری مسائل B2B, تولید کننده و نمایندگی فروش زمینه رابطه B2B , مزایای نام تجاری B2B.

Abstract B2B marketing is an ongoing debate since 1990s but the researcher’s community is unable to agree on any convincing B2B branding model because of lack of strong empirical support. This paper aims to fuel the discussion on examining B2B marketing research by discussing various key issues that are currently being debated in the literature. The study also investigates the importance of brand management in developing relationships between manufacturers and resellers. Findings of the paper suggest that organizational buyers and other marketing professional now recognise the importance of B2B branding but they are often afraid to adopt incomplete theories and models with narrow and myopic vision. The future research in B2B branding context should be based on the phenomenon that validates the importance of developing meaningful theories and models with strong branding concepts.

Keywords: B2B Marketing, B2B branding, Key issues B2B branding, Manufacturer and reseller relationship B2B context, Benefits B2B branding.

 


جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید