رشته : برق

Participation of Demand Response Resources through Virtual Power Plant: A Decision Framework under Uncertainty

دانلود رایگان مقاله انگلیسی اینجا را کلیک نمایید

پاسخ انتزاعی تقاضا (DR) منابع مورد نیاز  برای شرکت در بازارهای برق عمده فروشی یکپارچه شده است. در این مقاله ادغام از یک منبع DR به یک تجارت نیروگاه مجازی (VPP) در روز و بازارهای تعادلی تحت عدم قطعیت ارزیابی می شود . تاثیر این ادغام در هزینه خرید انرژی خود و همچنین در سود مورد انتظار از VPP از طریق برنامه نویسی تصادفی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد  . این مشارکت با برنامه DR اجرا شده توسط اپراتور سیستم توزیع مقایسه شده است. این رویکرد تصمیم چارچوب برای صاحب بار dispatchable برای تصمیم گیری بین ادغام و یکپارچه سازی به یک VPP با توجه به برنامه DR در دسترس جریان فراهم می شود . عدم اطمینان تقاضا، بار همراه با  هزینه نهایی انقطاع، زمان، استفاده از تعرفه به عنوان یک برنامه DR مشترک، و عدم قطعیت از قیمت عمده فروشی و انرژی های تجدیدپذیر یکپارچه به VPP در نظر گرفته شده است . علاوه بر این، تغییرات در نتیجه منحنی تقاضا با توجه به ادغام نشان داده شده است .

کلمات کلیدی: منابع انرژی پراکنده, پاسخ به تقاضا, عدم قطعیت, نیروگاه مجازی.

Abstract—Demand response (DR) resources need to be integrated for participating in wholesale electricity markets. This paper evaluates the integration of a DR resource into a virtual power plant (VPP) trading in the day-ahead and the balancing markets under uncertainty. The impact of this integration on its energy procurement cost and also on the expected profit of VPP is analyzed via stochastic programming. This participation is compared with the DR program implemented by the distribution system operator. This approach provides a decision framework for a dispatchable load owner to decide between integration and not integration into an available VPP considering DR program afoot. Demand uncertainty, non-curtailable load, marginal cost of curtailment, time-of-use tariffs as a common DR program, and uncertainties of wholesale prices and renewables integrated into VPP are taken into account. Furthermore, the consequent variations in the demand curve due to the integration are illustrated.

Keywords— distributed energy resources, demand response, uncertainty, virtual power plant.

 


جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید