Demand response

ترجمه مقاله تقاضا بهینه مناقصه پاسخ و مکانیزم قیمت گذاری: نرم افزار برای یک نیروگاه مجازی

نیکسام ترجمه No Comments

[ad_1]چهارشنبه ، ۵ آبان ۱۳۹۵
۶ views

۰ دیدگاه


 

رشته : برق

Optimal Demand Response Bidding and Pricing Mechanism: Application for a Virtual Power Plant

دانلود رایگان مقاله انگلیسی اینجا را کلیک نمایید

چکیده :

مقررات زدایی از بازار برق یک چارچوب انعطاف پذیر و کارآمد برای شرکت های تولید بوده و  قادر به تجارت برق در یک محیط رقابتی می باشد . مقررات زدایی همراه با نگرانی های زیست محیطی، موجب شده است تا حضور واحدهای تولید تجدید پذیر در مقیاس کوچک و متوسط بیشتر در طول شبکه توزیع چشمگیر باشد  . ماهیت متغیر از منابع انرژی تجدید پذیر و عدم نظارت متمرکز خود ایجاد چالش برای عملیات سیستم می باشد . ایده جمع آوری منابع انرژی پراکنده در حال ظهور است و  از طریق مفهوم نیروگاه مجازی است که بهبود کنترل ژنراتور و دید به اپراتور سیستم وجود دارد . در این مقاله ما یک چارچوب بازار را برای  یک نیروگاه مجازی برای شرکت در بازارهای انرژی عمده فروشی با ارائه خدمات ترکیبی از نسل و تقاضا پاسخ ارائه خواهیم کرد . معاملات داخلی و خارجی را توسط معرفی یک ساختار جدید بازار فعال کنید. مدل ریاضی فرموله قطاری از فعل و انفعالات بازار هدف بین شرکت کنندگان بهینه سازی استراتژی مناقصه VPP در یک محیط بازار روز پیش رو است. مدل هایی برای  به حداکثر رساندن سود نیروگاه مجازی با توجه به قدرت خروجی پیش بینی از واحدهای تولید متغیر و ارائه طرح های قیمت گذاری پاسخ به تقاضا مطلوب می باشد .

کلمات کلیدی : تقاضا, نیروگاه مجازی, قیمت گذاری پویا, تولید پراکنده

Abstract—Deregulation of electricity markets has enabled a flexible and efficient framework for generation companies to trade electricity in a competitive environment. Deregulation coupled with environmental concerns, has caused the presence of more small and medium scale renewable generation units distributed throughout the grid. The variable nature of renewable energy sources and the lack of their centralized monitoring create challenges for system operation. The idea of aggregating distributed energy resources is emerging through the concept of virtual power plants that improve generator controllability and visibility to the system operator. In this paper we present a market framework enabling a virtual power plant to participate in wholesale energy markets by offering combined services of generation and demand response. Internal and external trades are enabled by introduction of a new market structure. The formulated mathematical model captures the purposed market interactions between participants optimizing a VPP’s bidding strategy in a day-ahead market environment. The developed models maximize the virtual power plant profit with respect to the forecasted power outputs of variable generation units and provide optimal demand response pricing schemes.

Keywords—Demand response, virtual power plant, dynamic pricing, distributed generation

 


جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

اگر از مطلب راضی بودید آنرا برای دوستانتان به اشتراک بگذارید[ad_2]

لینک دانلود

ترجمه مقاله مشارکت به منابع پاسخ از طریق نیروگاه مجازی: تصمیم چارچوب تحت عدم قطعیت

نیکسام ترجمه No Comments

[ad_1]چهارشنبه ، ۵ آبان ۱۳۹۵
۳ views

۰ دیدگاه


 

رشته : برق

Participation of Demand Response Resources through Virtual Power Plant: A Decision Framework under Uncertainty

دانلود رایگان مقاله انگلیسی اینجا را کلیک نمایید

پاسخ انتزاعی تقاضا (DR) منابع مورد نیاز  برای شرکت در بازارهای برق عمده فروشی یکپارچه شده است. در این مقاله ادغام از یک منبع DR به یک تجارت نیروگاه مجازی (VPP) در روز و بازارهای تعادلی تحت عدم قطعیت ارزیابی می شود . تاثیر این ادغام در هزینه خرید انرژی خود و همچنین در سود مورد انتظار از VPP از طریق برنامه نویسی تصادفی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد  . این مشارکت با برنامه DR اجرا شده توسط اپراتور سیستم توزیع مقایسه شده است. این رویکرد تصمیم چارچوب برای صاحب بار dispatchable برای تصمیم گیری بین ادغام و یکپارچه سازی به یک VPP با توجه به برنامه DR در دسترس جریان فراهم می شود . عدم اطمینان تقاضا، بار همراه با  هزینه نهایی انقطاع، زمان، استفاده از تعرفه به عنوان یک برنامه DR مشترک، و عدم قطعیت از قیمت عمده فروشی و انرژی های تجدیدپذیر یکپارچه به VPP در نظر گرفته شده است . علاوه بر این، تغییرات در نتیجه منحنی تقاضا با توجه به ادغام نشان داده شده است .

کلمات کلیدی: منابع انرژی پراکنده, پاسخ به تقاضا, عدم قطعیت, نیروگاه مجازی.

Abstract—Demand response (DR) resources need to be integrated for participating in wholesale electricity markets. This paper evaluates the integration of a DR resource into a virtual power plant (VPP) trading in the day-ahead and the balancing markets under uncertainty. The impact of this integration on its energy procurement cost and also on the expected profit of VPP is analyzed via stochastic programming. This participation is compared with the DR program implemented by the distribution system operator. This approach provides a decision framework for a dispatchable load owner to decide between integration and not integration into an available VPP considering DR program afoot. Demand uncertainty, non-curtailable load, marginal cost of curtailment, time-of-use tariffs as a common DR program, and uncertainties of wholesale prices and renewables integrated into VPP are taken into account. Furthermore, the consequent variations in the demand curve due to the integration are illustrated.

Keywords— distributed energy resources, demand response, uncertainty, virtual power plant.

 


جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

اگر از مطلب راضی بودید آنرا برای دوستانتان به اشتراک بگذارید[ad_2]

لینک دانلود

ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل تاثیر در مقیاس بزرگ تقاضا غیر متمرکز پاسخ طرف در ثبات فرکانس

نیکسام ترجمه No Comments

[ad_1]

 

رشته برق

Analysing the impact of large-scale decentralised demand side response on frequency stability

دانلود رایگان مقاله انگلیسی اینجا را کلیک نمایید

چکیده

پیشرفت در تکنولوژی ارتباطات، نرخ نفوذ بالاتری از انرژی های تجدید پذیر و تکامل به سمت شبکه های الکتریکی دقیق بوده و  قادر به ارائه نقش نقش بیشتری از پاسخ طرف تقاضا (DSR) در حفظ امنیت سیستم قدرت و قابلیت اطمینان می باشد . ارائه ذخیره عامل اصلی (POR) از بارهای داخلی از طریق یک رویکرد غیر متمرکز، فرکانس سیستم مبتنی بر بحث شده است. با توجه به طیف وسیعی از تنظیمات سیستم (MIX نسل، نسل سیستم و بار) و استراتژی های کنترل، این مقاله تلاش برای پاسخ به سوالات مهم را  در مورد رول در مقیاس بزرگ از DSR غیر متمرکز، از جمله موارد زیر خواهد داشت : مفاهیم منابع DSR فصلی چه تنوع در عملکرد سیستم و عملکرد پس از از دست دادن یک infeedjload بزرگ است ،  آیا افزایش پدیده تصادفی بار و انرژی بازپرداخت پتانسیل را دارند که به طور قابل توجهی تحت تاثیر سیستم بازیابی فرکانس است ؟ چگونه DSR ویژگی های سخت افزار کنترل نفوذ در ارائه و اثربخشی تحویل ذخیره را خواهد داشت ؟ پیامدهای یک رویکرد “مناسب و فراموش” را به کنترل غیر متمرکز از بار های انعطاف پذیر در ثبات فرکانس به عنوان فن آوری نفوذ را افزایش می دهد چیست؟ می توانید DSR را به طور مستقیم برای منابع ذخیره معمولی جایگزین داشته باشید در حالی که به رسمیت شناختن ارسال دوره بهبود رویداد را خواهد داشت ؟ رفتار مشتری مسکونی، اثرات فصلی و تنوع از ویژگی های دستگاه های فردی در یک مدل بار انعطاف پذیر ترمودینامیکی دقیق است که با یک مدل سیستم قدرت دقیق به انجام تجزیه و تحلیل یکپارچه شناخته شده است.

کلمات کلیدی: ذخیره احتمالی, کنترل فرکانس, پاسخ به تقاضا, لوازم ترموستات کنترل, تقاضا انعطاف پذیر, ذخایر اولیه

Advances in communications technology, higher penetration rates of renewable energy and an evolution towards smarter electrical grids are enabling a greater role from demand side response (DSR) in maintaining power system security and reliability. The provision of primary operating reserve (POR) from domestic loads through a decentralised, system frequency based approach is discussed. By considering a range of system configurations (generation mix, system generation and load) and control strategies, this paper endeavours to answer critical questions concerning the large-scale roll out of decentralised DSR, including the following: what are the implications of DSR resource seasonal variability on system operation and performance following the loss of a large infeed/load? Do increased load coincidence and energy payback phenomena have the potential to significantly impact system frequency recovery? How do DSR controller hardware characteristics influence the provision and effectiveness of reserve delivery? What are the repercussions of a ‘‘fit & forget” approach to decentralised control from flexible load on frequency stability as the technology penetration increases? Can DSR be directly substituted for conventional reserve sources while recognising its post-event recovery period? Residential customer behaviour, seasonal effects and the diversity of individual device characteristics are recognised in a detailed thermodynamic flexible load model which is integrated with a detailed power system model to perform the analysis.

Keywords: Contingency reserve ,Frequency, control, Demand response ,Thermostatically controlled appliances, Flexible, demand ,Primary reserves

 


جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

اگر از مطلب راضی بودید آنرا برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

[ad_2]

لینک دانلود

تبلیغات